Aerobik dla ucha

17Luty
2016
Aerobik dla ucha

Muzyka poważna i chorały gregoriańskie – taka muza będzie rządzić na Ewy playliście przez najbliższe 2 tygodnie z terapią Tomatisa:-)

 

tomatis

 

Alfred Tomatis, spaczony zapewne przez ojca- śpiewaka operowego, stworzył unikalną metodę terapeutyczną, wykorzystując swoją wiedzę o … uchu:-) Nie wiem czy wiecie, ale ucho, nie odpowiada wyłącznie za „słyszenie” .

„Dlaczego ucho jest tak ważne  dla naszego funkcjonowania?

Ucho dla czło­wie­ka peł­ni 3 pod­sta­wo­we funk­cje:

Funkcja równowagi

W uchu środ­ko­wym znaj­du­je się przed­sio­nek, któ­ry od­po­wia­da za po­sta­wę cia­ła, kon­tro­lę rów­no­wa­gi i wpły­wa na mię­śnie w na­szym or­ga­ni­zmie

Funkcja energetyzująca

Ucho ludz­kie moż­na po­rów­nać do dy­na­ma, któ­re do­star­cza ko­rze mó­zgo­wej ener­gii. Dź­więk do­bry ja­ko­ścio­wo wpły­wa na po­ziom ener­gii w mó­zgu.

Funkcja słuchania

Gdy ta funk­cja jest za­kłó­co­na oso­ba ma pro­ble­my z ana­li­zą, przy­sto­so­wa­niem się i la­te­ra­li­za­cją słu­cho­wą. Mo­że to pro­wa­dzić do pro­ble­mów z ro­zu­mie­niem mo­wy, szyb­ką męcz­li­wość, draż­li­wość i wy­co­fy­wa­nie się z kon­tak­tów w głąb sie­bie. Czas kon­cen­tra­cji, uwa­gi i zdol­no­ści za­pa­mię­ty­wa­nia są rów­nież po­gor­szo­ne. „*

Metoda Tomatisa  jest więc takim aerobikiem dla ucha. Nawet dosłownie, bo wykorzystuje zarówno drogę kostną jak i powietrzną w przekazywaniu dźwięku:-)

Podobno z tej metody korzystała między innymi Maria Callas – my nie oczekujemy od Ewy, że przebije diwę w jej wykonaniu” Madame Butterfly” – liczymy, że będzie jej łatwiej dłużej i efektywniej koncentrować na stawianych jej zadaniach:-D

*źródło : http://www.uniquecenter.pl/pl/o-uniquecenter/metody-terapii/tomatis-trening-sluchowy/

Cześć, jestem Ewa.

Przyszłam na świat z ciężkim bagażem... Wykryta u mnie wada mózgu pod postacią drobnozakrętowości
kory mózgowej czyli polymikrogyria, spowodowała, że cierpię na padaczkę lekooporną, wiotkość mięśni, wrodzone zwichnięcia i sztywności stawów. Walka z tym całym bałaganem wymaga wielu godzin wieloprofilowej
rehabilitacji i sprzętu.

Przekaż 1% podatku!

Dane do PIT

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
KRS 00 00 03 79 04
Z dopiskiem "18940 Ewa Raban"

Darowizna

Bank BPH 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem "Darowizna na leczenie i
rehabilitację, 18940 Ewa Raban"

Aukcje Allegro